کتاب پسری که از دخترها فراری بود

۲۶,۰۰۰ تومان ۲۳,۴۰۰ تومان

این مجموعه، دربردارنده ی داستان هایی پرطرفدار از کورت ونه گات است که در آن ها، سبک تاریک، طنزآمیز و بدیع این نویسنده ی برجسته به شکلی درخشان نمود دارد.

کتاب پسری که از دخترها فراری بود

۲۶,۰۰۰ تومان ۲۳,۴۰۰ تومان